GDPR formulár - súhlas na spracovanie osobných údajov


*
*
*
*
Od-kliknutím "Áno" alebo "Nie" vyjadrujete Váš súhlas alebo nesúhlas na spracovanie Vami vyplnených osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov - GDPR

 

Vážený obchodný partner,

ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto Vám prostredníctvom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov chceme poskytnúť komplexné informácie o tom, ktoré a na aký účel z Vašich osobných údajov spracúvame a chránime (ako prevádzkovateľ údajov). Osobné údaje spracovávame na základe príslušných zákonných ustanovení vplývajúcich s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR), ktoré je platné od 25. mája 2018.

Prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov: CONEL s.r.o. Osada Čiky 24  941 11 Palárikovo. IČO: 36560456 IČ DPH: SK2021843593.  Zapísané: Okresný súd Nitra oddiel s.r.o. vložka číslo -14812/N.

Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame iba veľmi malú časť Vašich osobných údajov. V rámci nášho obchodného styku je to hlavne pre účel priameho predaja produktov ich doručenia, poskytnutia Vám náležitej technickej podpory a plnenia si všetkých zákonných a zmluvných povinností s tým súvisiacich. V rámci firemného objektu CONEL, s.r.o. je použitý monitorovací kamerový systém s uchovávaním záznamu po dobu 7dní za účelom ochrany majetku spoločnosti.  Pre tieto uvedené účely spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

  • titul, meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • kamerový záznam z monitorovania firemného objektu po dobu 7 dní

Účel spracovania Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame na viacero oprávnených obchodných účelov (oprávnených záujmov), ktorými môžu byť všetky alebo niektoré z nasledovných:
• uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie
• aby sme mohli plniť zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
• aby sme Vás mohli informovať o novinkách a zmenách v súvislosti s produktami, ktoré ste u nás zakúpili
• aby sme Vás mohli informovať o nových požiadavkách štátnej správy, ktoré môžu mať vplyv na možnosť použitia našich produktov
• aby sme s Vami mohli komunikovať v obchodnom styku

V tejto súvislosti Vás tiež chceme informovať, že v našej databáze sa nachádzajú všetky údaje iba z toho dôvodu, že v minulosti medzi nami prebehla určitá forma obchodnej komunikácie. Nezbierame údaje za účelom marketingových kampaní na základe súhlasu so spracovaním osobných informácií, nepoužívame údaje z tretích zdrojov ani žiadne iné údaje osôb, ktoré nemajú nič spoločné s predmetom činnosti našej spoločnosti.

Čo nerobíme
• Vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektami s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov
• Vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ktoré nesúvisia s predmetom nášho zmluvného a obchodného vzájomného vzťahu
• Vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie

Oprávnený záujem.
Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR ), je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech.

Dĺžka uchovávania vašich osobných údajov
• Účtovníctvo – účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
• Kúpne zmluvy – kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
• Evidencia reklamácii – dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
• Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory – dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
• Oprávnený záujem – údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá.
Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na našom serveri, ktorý sa nachádza v chránenom priestore. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami.

Poučenie o Vašich právach
Každá dotknutá osoba, osobné údaje ktorej sa spracúvajú, má právo:
• na prístup k údajom
• na opravu
• na vymazanie
• na obmedzenie spracúvania
• na prenosnosť údajov
• namietať
Ak chcete využiť svoje práva, môžete tak jednoducho urobiť  zaslaním Vašej požiadavky na e-mail obchod@conel.sk .  Berte však, prosím, do úvahy, že to môže ovplyvniť, prípadne znemožniť, našu schopnosť vykonávať vyššie uvedené úlohy vo Váš prospech.